Make your own free website on Tripod.com
ררולפקאב תירבע םיאור אל


הלחתההמ דעוי רתאהש איה הטושפה הביסה ,ררולפקאב תירבע םיאור אל
תירבע תוארל םילוכי אל ררולפקא ישמתשמ ןכלו ,פייקסטנל ילאוזיו תויהל
.השק ץמאמו בר ןמז שרוד הז ךא תאז תונשל ןתינ
.(תילגנא וא תידרפס) תרחא הפש רוחבל אנ ,ררולפקא ישמתשמ ,ןכל,החילסה םכתא
.רתאה תווצ
ישארה דומעל הרזח