Make your own free website on Tripod.com
øúàì úåñéðë
(äìãâäì õçì)

 
1                         2
 
3                          4
:øúàì äùãçä äñéðëä úøéçáì òéáöäì éãë
.äñéðë ìù øôñî øçá .1
:(øôñî) êúøéçá úà ïàë íåùø .2
:äøéçáä úà çìù .3
30.08.2001 :êéøàúá øúàá åîñøåôé úåàöåúä
   

Tomer Rabi